Podczas przeprowadzania czynności notarialnej notariusz jest obowiązany czuwać nad prawidłowym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może rodzić skutki prawne.

KATALOG CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH

Notariusze, działając na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, świadczą usługi w zakresie między innymi następujących czynności:

  1. sporządzają akty notarialne, dokumentujące przede wszystkim umowy: sprzedaży, darowizny, podziału majątku wspólnego małżonków, działu spadku, zniesienia współwłasności, zamiany, dożywocia, majątkowe małżeńskie, spółek, jak również testamenty, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, a także inne, prawem wymagane, jak również czynności, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego,
  2. sporządzają akty poświadczenia dziedziczenia,
  3. spisują protokoły, w tym protokoły ze zgromadzeń spółek oraz z zebrań wspólnoty mieszkaniowej,
  4. przyjmują na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty oraz dane na informatycznym nośniku danych;
  5. sporządzają poświadczenia, w tym: zgodności kopii, odpisu lub wyciągu z okazanym dokumentem, własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej się podpisać, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub pozostawania w określonym miejscu,
  6. sporządzają, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  7. podejmują czynności dotyczące Europejskiego Poświadczenia Spadowego,
  8. składają wnioski o wpis w księdze wieczystej.

Czynności notarialnych notariusze Zuzanna Wojtaszek-Bałazińska i Kinga Bednarz dokonują w siedzibie prowadzonej przez siebie kancelarii notarialnej w miejscowości Katowice. Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu.

Czynności notarialne przeprowadzane są przez notariuszy zasadniczo w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w innym języku, jednak w takim przypadku niezbędna jest obecność tłumacza przysięgłego.

KANCELARIA NOTARIALNA – OCHRONA I BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

Podczas przeprowadzania czynności notarialnej notariusz jest obowiązany czuwać nad prawidłowym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może rodzić skutki prawne. Notariusze Zuzanna Wojtaszek-Bałazińska i Kinga Bednarz jako bezstronni urzędnicy państwowi stoją na straży legalności i bezpieczeństwa obrotu prawnego zapewniając dokładne zrozumienie treści czynności i wynikających z niej skutków.

Opłaty

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 rok, za wykonane czynności notarialne notariusze pobierają wynagrodzenie, którego wysokość, szczegółowo wskazana w powyższym rozporządzeniu, uzależniona jest od charakteru czynności i jej przedmiotu.

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn, a nadto w związku z dokonaną czynnością odprowadza w imieniu wnioskodawców opłaty sądowe.

Kontakt

Przed planowaną czynnością notarialną sugerujemy nawiązanie kontaktu z Kancelarią Notarialną Zuzanny Wojtaszek-Bałazińskiej i Kingi Bednarz, w celu ustalenia formy, treści oraz szczegółowych warunków czynności notarialnej, co zapewni skompletowanie wymaganych dokumentów, aby sprawnie przeprowadzić czynność notarialną w dogodnym dla stron terminie. Dostarczenie dokumentów (osobiście lub mailowo) przed terminem spotkania pozwala na ich dokładną weryfikację. Siedziba naszej kancelarii znajduje się w pobliżu centrum Katowic, przy ulicy Chorzowskiej numer 108 (na przeciwko centrum handlowego Silesia City Center), w atrakcyjnej lokalizacji zapewniającej dogodny dojazd zarówno dla klientów z Katowic, jak również miast ościennych, w tym np. Chorzowa.