Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, określone Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Wynagrodzenie Notariusza podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego zgodnie z treścią ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, a nadto na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn notariusz jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn od dokonanej w formie aktu notarialnego:

  • Darowizny.
  • Umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.
  • Umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności.
  • Umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania.

Jeżeli wniosek o wpis w księdze wieczystej podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawcy tę opłatę oraz wskazuje we wniosku o wpis w księdze wieczystej wysokość pobranej opłaty sądowej. Notariusz uzależnia sporządzenie aktu notarialnego oraz objęcie wnioskiem o wpis w księdze wieczystej żądania dokonania w księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością notarialną, od uprzedniego uiszczenia przez wnioskodawcę należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

Jeżeli wnioskodawca został zwolniony od kosztów sądowych od wniosku o wpis w księdze wieczystej, notariusz wskazuje we wniosku o wpis w księdze wieczystej, że opłata sądowa nie została pobrana i załącza prawomocne postanowienie sądu w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych do dokumentów stanowiących podstawę wpisu w księdze wieczystej, które przesyła do sądu prowadzącego księgę wieczystą.

Wysokość opłaty sądowej reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

W celu ustalenia wszystkich kosztów związanych z daną czynnością notarialną prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny bądź mailowy.