Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, określone Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Wynagrodzenie Notariusza podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego zgodnie z treścią ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, a nadto na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn notariusz jest płatnikiem podatku od spadków i darowizn od dokonanej w formie aktu notarialnego:

  • Darowizny.
  • Umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.
  • Umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności.
  • Umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania.

Jeżeli wniosek o wpis w księdze wieczystej podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawcy tę opłatę oraz wskazuje we wniosku o wpis w księdze wieczystej wysokość pobranej opłaty sądowej. Notariusz uzależnia sporządzenie aktu notarialnego oraz objęcie wnioskiem o wpis w księdze wieczystej żądania dokonania w księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością notarialną, od uprzedniego uiszczenia przez wnioskodawcę należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

Jeżeli wnioskodawca został zwolniony od kosztów sądowych od wniosku o wpis w księdze wieczystej, notariusz wskazuje we wniosku o wpis w księdze wieczystej, że opłata sądowa nie została pobrana i załącza prawomocne postanowienie sądu w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych do dokumentów stanowiących podstawę wpisu w księdze wieczystej, które przesyła do sądu prowadzącego księgę wieczystą.

Wysokość opłaty sądowej reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

W celu ustalenia wszystkich kosztów związanych z daną czynnością notarialną prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny bądź mailowy.

Notariusz świadczący usługi dla zainteresowanych Klientów z takich miast jak: Katowice, Chorzów, Bytom, Siemianowice Śląskie oraz Sosnowiec indywidualnie ustala cennik za podejmowane czynności notarialne z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym zakresie. Cena zależy głównie od rodzaju świadczonej usługi. Warto mieć świadomość, że cennik ustalany przez naszą Kancelarię Notarialną zlokalizowaną w mieście Katowice uwzględnia także taksę notarialną, której wysokość ujęta została w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej powiększonej o należny podatek VAT. Notariusz, jako urzędnik państwowy ma obowiązek pobrać od Klienta podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od padków i darowizn a także opłaty sądowe, w przypadkach, gdy są one wymagane przez przepisy, które następnie jako płatnik przekazuje odpowiednio na rzecz Urzędu Skarbowego oraz właściwego Sądu.

Notariusz z miasta Katowice – co uwzględnia cennik?

Nasza Kancelaria Notarialna, której obszar działania obejmuje nie tylko Katowice, ale również Chorzów, Sosnowiec, Siemianowice Śląskie oraz Bytom, a także inne miasta w zależności od charakteru powierzonej sprawy pobiera także opłaty sądowe oraz te związane z rejestracją aktu poświadczenia dziedziczenia. Zdarzają się przypadki, kiedy przeprowadzenie usług notarialnych w siedzibie kancelarii jest niemożliwe z uwagi na charakter czynności bądź szczególne okoliczności. W takich sytuacjach notariusz ustalając cennik, może doliczyć dodatkowa opłatę za działania prowadzone w innych lokalizacjach wiążących się z dojazdem do Klienta Wszystkich informacji o poszczególnych opłatach za realizowaną usługę dostarczamy po skontaktowaniu się z nami telefoniczne bądź mailowo.

W Kancelarii Notarialnej w mieście Katowice zapewniamy przejrzysty cennik

Rzetelne, a przede wszystkim zgodne z literą prawa czynności notarialne świadczymy zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. W czasie wstępnej rozmowy zapoznamy się z Państwa sytuacją, poprosimy o przygotowanie niezbędnych dokumentów, a następnie przedstawimy wycenę czynnośc Notariusz dołoży wszelkich starań, aby realizowane usługi zapewniały Państwu pełną ochronę interesów. Co więcej, nasza Kancelaria Notarialna służy rzetelnym wsparciem merytorycznym na każdym etapie sprawy. Naszym głównym zadaniem jest udzielanie wyczerpujących odpowiedzi na Państwa pytania, a także przedstawianie wszystkich skutków prawnych. Z pomocą, jaką oferuje notariusz, czyli osoba pełniąca zawód zaufania publicznego zyskają Państwo pewność, że powierzona sprawa została rozwiązana z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawnych.