Intercyza

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Najprościej mówiąc, oznacza to, że cały dobytek, jaki małżonkowie zdobędą w trakcie trwania ich związku małżeńskiego, uznawany jest za wspólny. Aktualnie wiele par decyduje się na podpisanie umowy majątkowej małżeńskiej, czyli dokumentu regulującego obowiązujący w ich małżeństwie ustrój majątkowy.

Najważniejsze informacje przed podpisaniem „intercyz”y

Umowa majątkowa małżeńska z prawnego punktu widzenia jest pewnego rodzaju ochroną przed utratą zdobytego majątku. Mowa tutaj o sytuacjach takich jak np. zadłużenie jednego z małżonków lub ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Co więcej, ogranicza ona, co do zasady,konieczność prowadzenia postępowania o podział majątku w trakcie rozwodu. Obowiązujące przepisy nie narzucają terminu, w jakim należy sporządzić dokument. W zależności od wspólnej decyzji podpisanie umowy majątkowej małżeńskiej może nastąpić przed zawarciem małżeństwa lub w trakcie jego trwania. Przy drugiej możliwości należy jednak dodać, że do czasu sporządzenia aktu pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dokument musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego przez uprawnioną osobę. Tylko wówczas „intercyza” jest uznawana za ważną. Wśród równie istotnych informacji prawnych można wymienić fakt, że decyzję o „intercyzie” można zmienić. Oczywiście podejmowane działania również muszą zostać zrealizowane w obecności notariusza.

Jak podpisać intercyzę?

Samo podpisanie dokumentu nie należy do najtrudniejszych. Notariusz, aby móc sporządzić dokument potrzebuje obecności małżonków legitymujących się ważnymi dokumentami tożsamości. Zgodnie z zapisami prawnymi obie strony muszą chcieć podpisać dokument, w przeciwnym wypadku ustanowienie rozdzielności majątkowej może nastąpić wyłącznie na drodze postępowania sądowego. Często pojawia się pytanie – co w przypadku, kiedy umowa rozdzielności majątkowej zostanie popisana przed zawarciem związku, a ślub zostanie odwołany? W takiej sytuacji przygotowany akt traci swoją ważność. Obowiązujące przepisy wyróżniają dwa rodzaje rozdzielności majątkowej: rozdzielność majątkowa oraz rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. Co istotne małżonek może powoływać się względem innych osób na zawartą umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome. W przypadku zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej wprowadzającej ustrój rozdzielności majątkowej po zawarciu związku małżeńskiego oraz zgromadzeniu przez małżonków majątku wspólnego, dotychczasowy majątek wspólny ulega, co do zasady, podziałowi po połowie. Ewentualne modyfikacje udziałów bądź przydzielenie majątku lub jego składnika jednemu z małżonków, mogą nastąpić w umowie o podział majątku wspólnego.